Ympäristö ja aluerakenne

Keski-Suomen ilmastopäästöjen kehitys

Luonto- ja ilmastoviisas Keski-Suomi -verkkosivustolla seuraamme Keski-Suomen ilmastopäästöjen eli kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä.

Toimenpiteiden etenemistä seurataan ilmastoaskelina.


Kaupunki-maaseutuluokitus

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä kaupunki-maaseutuluokituksessa koko Suomen alue jaetaan seitsemään kuntarajoista riippumattomaan luokkaan. Kaupunkialueet jakautuvat sisempään ja ulompaan kaupunkialueeseen sekä kaupungin kehysalueeseen. Maaseutu muodostuu maaseudun paikalliskeskuksista, kaupungin läheisestä maaseudusta, ydinmaaseudusta ja harvaan asutusta maaseudusta. Luokitus perustuu muun muassa valtakunnallisiin väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoihin sekä tieverkko- ja maankäyttöaineistoihin.

Kaupunkialueet: Kaupunkiseutujen keskustaajamia ovat yli 15 000 asukkaan taajamat. Näihin rajataan ydinkaupunkialue, joka jakautuu ulompaan ja sisempään kaupunkialueeseen. Ydinkau­punkialueen ympärille rajataan kaupungin kehysalue.

1. Sisempi kaupunkialue: Kaupunkien tiivis yhtenäinen tehokkaasti rakennettu alue. (Keski-Suomen väestöstä 22 %)

2. Ulompi kaupunkialue: Sisemmän kaupunkialueen reunasta yhtenäisesti jatkuvan taajamarakenteen reunalle ulot­tuva kaupunkimaisen tehokkuuden alue. (Keski-Suomen väestöstä 24 %)

3. Kaupungin kehysalue: Kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeestä. (Keski-Suomen väestöstä 11 %)

Maaseutualueet: Maaseutualueet rajataan kaupunkien kehysalueiden ulkopuolelle. Kaupungin ja maaseudun raja ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, joten luokitus huomioi joustavasti näiden välivyöhykkeen, jota voidaan tarkastella omana kokonaisuutena esimerkiksi yhdistämällä kau­punkien kehysalue ja kaupunkien läheinen maaseutu.

4. Maaseudun paikalliskeskukset: Suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat taajamakeskukset, pikkukaupungit ja isot kirkonkylät. (Keski-Suomen väestöstä 14 %)

5. Kaupungin läheinen maaseutu: Maaseutumainen alue, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. (Keski-Suomen väestöstä 7 %)

6. Ydinmaaseutu: Intensiivistä maankäyttöä ja/tai paikallistasolla elinkeinorakenteeltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua. (Keski-Suomen väestöstä 10 %)

7. Harvaan asuttu maaseutu: Harvaan asuttua aluetta, jossa toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä ei ole tai ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Alueen maa-alueesta suurin osa on metsää. (Keski-Suomen väestöstä 12 %)

Keski-Suomen väestöstä 56 % asuu kaupunkialueilla (Jyväskylän keskusalue ja sen välitön ympäristö). Maaseudun paikalliskeskuksissa – Jämsässä, Keuruulla, Laukaassa, Äänekoskella ja Saarijärvellä – asuu 14 % maakunnan väestöstä. Keski-Suomesta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua. Näillä alueilla asuu 13 % väestöstä.

Lisätietoja ja kartta-aineisto: Ympäristöhallinnon verkkopalvelu