Kuntatalous

Kuntien tilinpäätökset

Viime vuodet ovat olleet kuntataloudessa poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilasta kuntatalous päätyi vuonna 2020 talousluvuilla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen. Vahvaan tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama koronatuki, joka ylitti selvästi pandemiasta kunnille aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Kuntien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina myös toisen koronavuoden 2021 jäljiltä, ja toteutuivat jopa talousarvioita parempina. Taustalla oli mm. reipas verotulojen kasvu.

Ensi vuonna kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Verotulot asukasta kohden Keski-Suomessa ovat maakuntien alhaisimpien joukossa. Vuonna 2021 kunnista vain Jämsä ylitti koko maan tason. Kuntien verotulot jatkoivat arvioituakin vahvempaa, 7 %:n kasvua vuonna 2021. Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen myötä Keski-Suomessa ja koko maassa jopa 46 %.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Keski-Suomen kunnissa vuosikatteet toteutuivat edelleen melko vahvoina vuonna 2021.  Vuosikate riitti kattamaan poistot valtaosassa kuntia.

Lainakanta asukasta kohden vaihtelee Keski-Suomen kunnissa huomattavasti. Vuonna 2021 maakunnan kahdeksassa kunnassa lainakanta alitti koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Keski-Suomessa kuntien lainakanta laski 4,7 % vuonna 2021, kun taas koko maassa lainakannan kasvu jatkui. Kuntien yhteenlasketut investoinnit kasvoivat Keski-Suomessa hienoisesti (0,7 %) edellisvuodesta.

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. Hyvien tulosten ansiosta useimpien Keski-Suomen kuntien ylijäämä kasvoi vuonna 2021. Ylijäämällä mitattuna talouden pelivaraa on kuitenkin valtaosassa kuntia koko maahan vertaillen vähemmän.

Kooste Keski-Suomen kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksistä löytyy TÄÄLTÄ.

Lisää kuntataloustietoa löytyy muun muassa Kuntaliiton Aikasarjapalvelusta.