Strategian mittarit

Keski-Suomen strategia luo yhteisen suunnan kohti Keski-Suomea, jossa luonto, ihmiset ja talous elävät sopusoinnussa.

Strategia sisältää:

  • Maakuntasuunnitelman eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050.
  • Maakuntaohjelman eli lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden rahoittamisesta vuosille 2022-2025
  • Älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027, joka ohjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä.

Tällä sivulla seurataan strategian teemakohtaisia painopisteitä niille asetettujen mittareiden avulla.


Kasvun maaperä

Seurattava mittari
Arvo (suluissa tarkasteluvuosi)
Tiedon lähde
Työllisyysaste, 15-64 vuotiaat67,1 (2021); 70,4 (2022); 70,3 (2023)Tilastokeskus, Työvoimatutkimus
Työttömyysaste12,9 (2021); 12,2 (2022); 14,1 (2023)TEM / Tilastokeskus, Työnvälitystilasto
Yritysten liikevaihdon kehitys+7,5 % (2021); +10,8 % (2022)Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
T&K -menojen osuus BKT:sta, %3,0 (2020); 2,7 (2021)Tilastokeskus
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 25-34 vuotiaista35,6 % (2021); 35,5 % (2022)Tilastokeskus
Keski-Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen maakuntaan (vuosi valmistumisen jälkeen)49,5 % (2021)OPH, Vipunen
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät todennäköisesti jaksa työskennellä eläkeikään saakka, 20-64 v.27,3 % (2020); 24,6 % (2022)THL, FinSote / Terve Suomi

Kestävän maailman kasvattaja


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Kasvihuonekaasupäästöt (kokonaispäästöt)2012 ktCO2e (2020); 1911ktCO2e (2021)SYKE
Kiertotaloustoimipaikkojen liikevaihto529 milj. € (2020)Tilastokeskus
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus käytössä olevasta henkilöautoautokannasta3,2 % (2021); 4,8 % (03/2023)Traficom
Metsien suojelualueiden pinta-ala (lakisääteiset ja muut suojelualueet)3,6 % (lakisääteiset suojelukohteet, 2019)
& 2,4 % (talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua
tukevat alueet, 2019)
LUKE
Lahopuun määrä3,5 m³/ha (2019-2020, VMI12/13) LUKE
Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen (%)50 % (2022)ELY-keskus
Kunnostetut ja ennallistetut elinympäristöt25 kpl / 200 ha (2022)ELY-keskus
Pintavesien ekologinen tilaErinomaisessa tai hyvä ekologinen tila:
yli 80 % järvistä ja yli 50 % joista (2019)
SYKE 

Sydän Suomen


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms.
osallistuvien osuus, 20-64 v
22,8 % (2020)THL, FinSote
Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään
yhteisöön tai ryhmään (%),  8-9 lk
70,9 % (2021); 66,1 % (2023)THL kouluterveyskysely,
osallisuusindikaattori

Keskellä maailman virran


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Matka-aika ja vuorotarjonta
Jkl-Hki-Jkl joukkoliikenteellä
3h 25 min (nopein);
Jkl-Hki: 6 kpl / linja-auto ja 11 kpl / juna;
Hki-Jkl 6 kpl / linja-auto ja 12 kpl / juna
Traficom
Lentojen vuorotarjonta Jkl-Hki-JklPäivittäin pääosin 2 lentoa molempiin suuntiin (28.11.2022 alk.)Traficom
Perusväylänpidon rahoitustaso (tienpito)42 M€ (2022)ELY
Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus (100 Mbit/s)53 % (2021); 58 % (2022)Traficom
Muuttoliike (maan sisäinen ja maan rajat ylittävä)Maan sisäinen nettomuutto +142 hlöä;
Nettomaahanmuutto +926
(väkiluku 272 437; 2022)
Tilastokeskus
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä3,9 % (2021); 4,1 % (2022)Tilastokeskus
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat54,1 % (2020); 53,4 % (2022)THL, FinSote / Terve Suomi