Skenaariot 2050

Skenaarioilla kuvataan alueen ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Keski-Suomen skenaariot valmistuivat kesällä 2018 ja ne tähyävät kauas – vuoteen 2050. Skenaarioilla kuvataan alueen ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka rakentuvat tunnistettujen muutostekijöiden, trendien, nousevien ilmiöiden sekä erilaisten epävarmuustekijöiden ja niiden kehitysvaihtoehtojen pohjalta. Skenaariotyö palvelee maakunnallista ennakointia, aluekehittämistä ja strategista suunnittelua. Keski-Suomeen muotoutui viisi skenaariota:

Turvaton ja suojautuva yhteiskunta
Yksilöiden maailmat
Paikalliset arvoyhteisöt
Tekoälyn, rahan ja idän dominanssi ja
Kättä päälle -diplomatia.

Skenaarioihin sisältyy yhteiskunnallisen sopimisen, datan avoimuuden ja luotettavuuden, julkisten palveluiden, aluerakenteen, osaamisen ja työn muutoksen, biotalouden ja matkailun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tämän lisäksi jokaisessa skenaariossa on otettu huomioon mm. ilmastonmuutos, kaupungistuminen, demokratian muutos, ikääntyminen ja monikulttuurisuus.

Skenaariotyössä ei pyritä yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan skenaariokokonaisuuden hahmottamiseen sekä strategisen ajattelun ja tulevaisuuden ilmiöihin liittyvän ymmärryksen kehittämiseen. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista erilaisissa aikaikkunoissa.

Keski-Suomen skenaariotyötä on konsultoinut Capful Oy ja pohjamateriaalina on hyödynnetty Uudenmaan 2050 ja Huoltovarmuuskeskuksen 2030 skenaarioita. Skenaarioiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden seurantaa toteuttaa Keski-Suomen tulevaisuusryhmä. Maakunnan kehityksen suunnasta, muutostarpeista ja mahdollisuuksista raportoidaan säännöllisesti tulevaisuusryhmän julkaisuissa.

Tutustu skenaarioihin:

Skenaariokuvaukset
Varautuminen ja välttämättömät toimenpiteet
Tulevaisuustaulukko

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia muut­taa toi­min­taym­pä­ris­töä en­na­koi­tua no­peam­min. Tämä haas­toi tar­kas­te­le­maan ske­naa­rioi­ta uu­del­leen ja poh­ti­maan, min­kä­lai­sia vai­ku­tuk­sia ko­ro­na­pan­de­mial­la on toi­min­taym­pä­ris­töön. Päivitystyö toteutettiin kesä-syyskuun 2020 välisenä aikana.

Skenaarioiden koronapäivitys